فوریه 6, 2019

ظروف یکبار مصرف بسته بندی و رستورانی

ظروف دو خانه کد ۲۲۲

ظروف دو خانه کد ۲۲۲ کد (۲۲۲)       ابعاد طول(۲۲۲ mm)       ابعاد عرض (۱۷۵ mm)       ابعاد ارتفاع(۵۰ mm)

ظروف بسته بندی کد ۶۴۰ و ۶۴۲

ظروف بسته بندی کد ۶۴۰ و ۶۴۲ کد (۶۴۲)       طول(۲۷۳ mm)       عرض (۱۷۵ mm)       ارتفاع(۵۰ mm) کد (۶۴۰)       طول(۲۶۳ mm)     …

ظروف بسته بندی کد ۶۲۰ و ۶۲۲

ظروف بسته بندی کد ۶۲۰ و ۶۲۲ کد (۶۲۰)       طول(۲۲۰ mm)       عرض (۱۶۵ mm)       ارتفاع(۴۲ mm) کد (۶۲۲)       طول(۲۳۰ mm)     …