دیس بیضی لبه دار

دیس بیضی لبه دار

دیس بیضی لبه دار کد ۳۲۲ و ۳۲۰ کد (۳۲۲)       ابعاد طول(۳۵۰ mm)       ابعاد عرض (۲۵۳ mm)       ابعاد ارتفاع(۳۵ mm) کد (۳۲۰)       ابعاد طول(۲۸۰ mm)       ابعاد عرض (۲۰۰ mm)       ابعاد ارتفاع(۳۰ mm)

fa Persian
X