فوریه 4, 2019

ظروف یکبار مصرف قنادی

۰۰۰۸۲۳۰۲۲۰۱۹

بشقاب گرد سفید

بشقاب گرد سفید کد (۱۹)         قطر داخلی (۱۹۵mm)         قطر خارجی (۲۰۶mm) کد (۲۱)         قطر داخلی (۲۱۰mm)         قطر خارجی…
۰۰۰۷۲۳۰۲۲۰۱۹

بشقاب گرد کریستال

بشقاب گرد کریستال کد (۱۹)         قطر داخلی (۱۹۷mm)         قطر خارجی (۲۱۱mm) کد (۲۱)         قطر داخلی (۲۰۸mm)         قطر خارجی…
۰۰۰۵۲۳۰۲۲۰۱۹

بشقاب گرد رنگی در چهار سایز

بشقاب گرد رنگی در چهار سایز کد (۱)         قطر  (۲۲۵mm)   کد (۲)         قطر  (۲۶۲mm)   کد (۳)         قطر  (۲۹۵mm)   کد (۴)   …
fa Persian
X